Svet zavoda

Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 7 članov:

 • 4 (štirje) predstavnikov ustanovitelja,
 • 1 (en) predstavnik delavcev zavoda,
 • 2 (dva) predstavnika zainteresirane javnosti.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Dravograd v skladu s svojimi akti.

Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno in s tajnimi volitvami.

Dva predstavnika zainteresirane javnosti imenujejo društva organizirana v zveze društev na območju Občine Dravograd. V primeru, da je zvez društev več, pripadata dve mesti v svetu po enemu predstavniku tistih dveh zvez z največjim številom društev.

SEZNAM ČLANOV SVETA ZAVODA JZ DRAVIT 2014-2018

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Člani sveta so lahko imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Predsednika sveta in njegovega namestnika izvolijo člani sveta izmed sebe na prvi konstitutivni seji.

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

 • sprejme statut s soglasjem ustanovitelja in druge splošne akte javnega zavoda, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi;
 • na predlog direktorja sprejme letni program dela in finančni načrt, ki ju mora predložiti v potrditev ustanovitelju;
 • na predlog direktorja sprejme letno poročilo o delovanju zavoda, ki ga mora predložiti v potrditev županu/nji;
 • na predlog direktorja sprejme strateški načrt zavoda;
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;
 • daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski organ;
 • sprejema akt o organizaciji dela s soglasjem ustanovitelja;
 • daje soglasje k cenam storitev in najemninam;
 • imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanoviteljice;
 • ocenjuje delo direktorja in odloča o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost s soglasjem ustanovitelja;
 • sklepa pogodbo o zaposlitvi direktorja;
 • opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda;
 • predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor;
 • imenuje komisije oziroma druga delovna telesa;
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in tem odlokom.

Direktor

Javni zavod vodi direktor zavoda, ki opravlja poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja strokovnega dela. Za svoje delo je odgovoren svetu zavoda in ustanovitelju. Mandat direktorja zavoda traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Direktor ima naslednje odgovornosti in pristojnosti:

 • organizira in vodi delo in poslovanje zavoda;
 • predstavlja in zastopa zavod;
 • odgovarja za zakonitost dela zavoda;
 • vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, organizira strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila;
 • pripravi statut zavoda ter ga posreduje v sprejem svetu zavoda;
 • pripravlja strateški načrt ter ga posreduje v sprejem svetu zavoda;
 • pripravlja letni program dela in finančni načrt ter ju da v sprejem svetu zavoda;
 • pripravlja letno poročilo ter ga posreduje v sprejem svetu zavoda;
 • pripravi akt o organizaciji dela ter ga da v sprejem svetu zavoda;
 • posreduje potrjene in sprejete načrte in prejšnjih alinej ustanovitelju oziroma županu/nji;
 • poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda;
 • sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest;
 • sprejema kadrovski načrt;
 • izvršuje sklepe sveta zavoda;
 • sprejema sklepe o objavi delovnih mest, sklepa delovna razmerja, razporeja delavce, sklepa o prenehanju delovnega razmerja in odloča o vseh drugih delovno-pravnih razmerjih, za katere je pristojen po zakonu in kolektivni pogodbi;
 • skrbi za tekoče informiranje delavcev o bistvenih dogodkih iz poslovanja zavoda;
 • sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, ki ga mora predložiti v potrditev županu/nji;
 • sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
 • izvršuje druge naloge in pristojnosti glede na zakon, kolektivno pogodbo, akt o ustanovitvi, statut in druge splošne akte zavoda.

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

Tukaj lahko nastavite, kateri piškotki naj se naložijo na stran.

Piškotki, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani in niso povezani z beleženjem podatkov.

 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Zavrni vse piškotke
Sprejmi vse piškotke
Scroll to Top